Ytterliggare höjning av beskattningen av bilförmån

Prisbasbeloppet för 2022 höjs med 700 kr och blir 49300 kronor år 2022. Basbeloppet används bland annat vid beräkning av värdet av bilförmån.

Regeringen har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex beräkna prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2022 har beräknats till 48300 kronor, efter avrundning till närmaste hundratal kronor. Det är en höjning med 700 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2021. Påverkan på förmånsvärdet blir 203 kr på varje bil

Effekten för staten inkomsten blir vid 300.000 förmånsbilar en ökning med ca 50 miljoner kronor