Ynnors synpunkter på Finansdepartementets PM

Ynnor AB har getts möjlighet att till Finansdepartementet inkomma med synpunkter på PM ” Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar”

Ynnor AB är specialiserat på att hjälpa företag och organisationer med frågeställningar kring de fordon som de behöver i sin verksamhet. Vi arbetar med allt från förslag på finansiering av vagnparken, modeller för att beräkna kostnaderna över längre tidsperioder, TCO, till hur företagen ska hantera det egna ansvarstagandet och hållbarhet samt de olika kraven som finns inom tex skatte- och miljölagstiftning.

Vi har samlat våra synpunkter på de förslag som förs fram i promemorian samt våra invändningar mot de fakta som utredningen bygger på.

Sammanfattning av Ynnor AB:s synpunkter

  • Ynnor anser att PM kommer att fungera och är positiv inställd till förslagen med vissa förbehåll
  • Utredningen tar inte i beaktande att de flesta förmånsbilar används i arbetsgivarens verksamhet först och främst
  • Ynnor ställningstagande om Biogasbilar skall erhålla en subvention bör även fullhybrider erhålla samma subvention
  • Ynnor eftersträvar en långsiktig lagstiftning. Vilket vi känner oro att så inte blir fallet i denna PM

Ynnor anser att utredningen och PM bygger på felaktiga antaganden

I förslaget skriver Finansdepartementet att den schablonmässiga nedsättningen av förmånsvärdet ska utgå från bilens miljöteknik.

Ynnor utgår från att syftet med en nedsättning av förmånsvärdet för bilar med miljöanpassad teknik även fortsättningsvis är till för att påskynda utvecklingen till CO2-fria km men också för att minska belastning i stort som vid biogasdrift.

Att åstadkomma minskad CO2 från bilar i praktiken förutsätter att miljöanpassad teknik är lättanvänd. Att jämföra fullhybrider med biogasbilar är rimligt utifrån CO2 utsläpp. Då biogasbilar är utrustade med två drivmedelssystem bensin och gas. Ynnor ställningstagande om Biogasbilar skall erhålla en subvention bör även fullhybrider erhålla samma subvention Skulle en nedsättning av förmånsvärdet för fullhybrider slopas, är det troligt att fullhybrider av kostnadsskäl väljs bort till förmån för konventionella bilar med enklare teknik och lägre pris. Resultat takten på omställning försenas. Ynnor delar PM när det gäller alkoholer och mildhybrid

Tidpunkt för införande

Förutom de rent ekonomiska konsekvenserna för företagen och de anställda när det gäller att lösa företagens transportbehov, så finns det synpunkter på hur det rent organisatoriskt påverkar företagen. Sedan 2017 har reglerna kring hur företagets bilar beskattas i olika former och vilka bilar som räknas som miljöbilar varit i ständig förändring. Det är inte bara offentliga företag och organisationer som påverkas till stor del, utan även privata företag måste hänga med i reglerna kring miljöpåverkan. I en värld med långa ledtider och många intressenter i anskaffning av fordon för transportbehovet, blir detta ett kommuner har avsevärt merarbete, belastning och ansträngning på organisationen.

Bara ett axplock på vad företagets organisation måste förhålla sig till när det gäller förändrade spelregler, vilka alla lett till högre kostnader för företagen och dess anställda.

Förändringar av bilförmånsbeskattningen har gjorts löpande sedan 2018

· 1 juli 2018 justerades bilförmånsvärdet där vägtrafikskatten utgör en grund i bilförmånsvärdet. Samtidigt justerades andelen av basbeloppet från 31,5procent till 29procent. Malus införs Vägtrafikskatten blir med 150 grams utsläpp för bensin 5 120 kr resp. diesel 7 398 kr

· 1 september 2018 ändras metod att beräkna utsläpp av CO2 från Nedc till WLPT grundat belopp, vilket höjer nivån av utsläpp per bil utan att förändra den verkliga utsläppsnivån

· 1 januari 2018 justerades bilförmånsberäkningen genom att trängselskatt ej längre var en del av den ursprungliga beräkningen av bilförmånevärdet

· 1 januari 2021 avvecklas tillfällig nedsättning av miljöbil 10 000 kr gäller samtliga bilar även historiskt konsekvens att bilförmånen höjs för alla med 10 000 kr

· Skatteverket ändrar sina rekommendationer för laddutrustning.

· 1 april 2021 höjning av kostnaden för CO2utsläpp Malus 150 gram bensin 7 398 kr diesel 9 558 kr

1 juli 2021 PM Fi2021/03348 ” Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar” .

Med tanke på när ett eventuellt beslut om detta PM kan tas, så ser vi att dessa regler borde genomföras och koordineras med andra ändringar snarast gärna 1 juli 2022. Detta för att ge företagen en chans att ställa sin organisation och anpassa rutiner, bilpolicies etc. med rimlighet, utan nyckfullheten i systemet med jämförbara bilar. Även om bilförsäljningen kommer att påverkas så fler bilar registreras efter 1 juli 2022. Ynnor eftersträvar en långsiktig lagstiftning. Vilket vi känner oro att så inte blir fallet i denna PM och vill understryka viktigheten av harmoni i lagstiftningen