Transportstyrelsens slutsats försvårar omställningen

Transportstyrelsen anser att det inte bör införas undantag till att köra tyngre lastbilar som drivs av alternativa bränslen med totalvikt över 3,5 ton med B-körkort. Det framgår av Transportstyrelsens rapportering av regeringsuppdraget att utreda förutsättningarna för att köra vissa fordon som drivs med alternativa drivmedel med körkortsbehörigheten B, som publicerades i dag.

Regeringen gav i december 2020 Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar för och lämpligheten av att göra det möjligt för personer med körkortsbehörighet B att köra fordon som är tyngre än vad man normalt får köra med den behörigheten, vilket Energigas Sverige också hemställt om tillsammans med BIL Sweden, 2030-sekretariatet och Transportföretagen. Detta gäller fordon med en totalvikt som överstiger 3 500 kilogram men som inte är tyngre än 4 250 kilogram och som drivs med alternativa bränslen. Syftet med en lagändring är att utsläppen av växthusgaser ska minska genom att användningen av fordon som drivs med alternativa bränslen underlättas.

Transportstyrelsens slutsats är att det inte är lämpligt att införa denna undantagsmöjlighet utan i stället undersöka andra vägar att uppmuntra användandet av alternativa drivmedel och minska utsläppen.

– Det är mycket olyckligt att Transportstyrelsen gör denna slutsats. Precis som vi skriver i vår hemställan är detta en angelägen fråga för omställningen av transportsektorn. Om vi ska lyckas med utmaningen att nå målet att minska växthusgasutsläppen med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010 måste användningen av alternativa drivmedel öka, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Batterier och gastankar är generellt sett tyngre än motsvarande dieseltank vilket gör att lätta lastbilar som går på el eller gas får en högre tjänstevikt jämfört med lätta diesellastbilar. Det innebär att fordonet inte kan lastas lika tungt som ett fordon som drivs med konventionella drivmedel. En aktör som transporterar varor eller gods med lätta lastbilar har därmed att välja på att antingen köra flera turer med ett fordon som drivs med alternativa drivmedel för att få med sig en viss last eller att få med större last i en och samma tur, men då i en lastbil som drivs med konventionellt bränsle som till exempel diesel. Maria Malmkvist anser att detta är ett dilemma.

– Det är naturligtvis inte önskvärt med fler fordon eller turer för att flytta en viss last, särskilt inte inom våra storstäder och tätorter, eftersom det både ökar trängsel och påverkar miljön. Samtidigt är det oerhört viktigt att transportsektorn ställer om till alternativa drivmedel. Den bästa lösningen på det problemet hade varit att höja viktgränsen för fordon som får köras med B-körkort om fordonet drivs med alternativa drivmedel, säger Maria Malmkvist.