Tjänsteresa och privat resa

Begreppet tjänsteresa är inte definierat i lagtext. Enligt Skatteverket är en tjänsteresa en resa som arbetsgivaren har beordrat de anställda att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Vid tjänsteresa har arbetsgivaren arbetsgivaransvar för den anställde.

Tjänsteresa kan också vara ett ärende till exempelvis bensinstation eller verkstad där företagets egendom tankas eller servas. Arbetsgivare och anställd bör göra en skriftlig överenskommelse om vad som, inom lagens ramar, är ersättningsgiltig tjänstekörning. Det finns inte någon automatisk koppling mellan tjänsteresa och att arbetsgivaren ska geden anställde lön för restiden.

Resor för privata ändamål utanför arbetstid är alltid privata resor.

Arbetsresor

Resor mellan bostaden och arbetsplatsen betraktas som privata så kallade arbetsresor. Detta gäller även om resan beror på ett oplanerat och hastigt uppkommet tjänsteärende eller liknande.

Undantag är resor vid jourtjänstgöring och om den anställde kör direkt mellan bostaden och en kund eller annat längre tjänsteärende utanför tjänstestället på vägen till eller från arbetet. Dessa anses normalt i sin helhet vara tjänsteresor.

Ett dagligt besök på posten på väg från bostaden till arbetsplatsen gör inte arbetsresan till en tjänsteresa. Denna resa mellan bostad och arbete ska ändå utföras och därför belasta föraren som en privatresa. Enligt Skatteverket är tjänsteresa endast den eventuella förlängningen av resan.

Veckopendling

Veckopendling eller resor på grund av dubbel bosättning är privatresor, och en ersättning från arbetsgivaren för dessa resor är skattepliktiga från första kronan, precis som övriga privatresor.

Det vill säga, att när den anställde under ett pågående arbete på annan plats, reser hem över helgen, är denna resa en privat hemresa. Det är endast den första och den sista resan från bostaden och tillbaka hem som räknas som tjänsteresor.

Detta gäller dock endast om den anställde arbetar på annan ort så länge att det kan bli aktuellt med hemresa, exempelvis över helgen. Det vill säga, den aktuella veckan ska föregås eller följas av ännu en arbetsvecka på samma ort som hemresan sker till och från.

Arbetsorten skiftar

Om arbetsorten skiftar från vecka till vecka, är resorna till hemorten över helgen att betrakta som tjänsteresor.

Däremot är det en privat hemresa när en anställd den första veckan jobbar på ett ställe, reser hem över helgen, och nästa vecka ska jobba på ett annat ställe, men detta ändras över helgen och den anställde återvänder till samma ställe som första veckan. Samma sak gäller även om den anställde utgår från tjänstestället måndag morgon och återvänder dit innan det är dags att gå hem fredag eftermiddag.

Minst tre nätter

Vid upprepade resor till samma arbetsplats behöver den anställde inte vara borta hela veckan för att hemresan ska räknas som en privatresa. Om den anställde övernattar på annan arbetsort minst tre nätter under en arbetsvecka, är resan mellan bostaden och arbetsorten som regel en privat hemresa. Dock endast om den anställdes syfte är att utnyttja sin ledighet.

Om den anställde åker till hemorten för att arbeta där, exempelvis varje onsdag, så är det tjänsteresa, men om den anställde åker till hemorten för att vara ledig så är det hemresa, oavsett antal övernattningar i övrigt.

Presumtion om privat resa

Skatteverket anser att om en anställd på tjänsteresa åker hem till bostadsorten arbetsfria dagar, exempelvis över helgen, finns en presumtion att det är en privat hemresa. Om arbetsgivaren betalar för resan, så uppkommer en förmån.

Tjänsteärende

Detta gäller som regel även om något enklare tjänsteärende ska utföras på hemorten i samband med ledigheten, exempelvis beredskap, jour, hämta lite material och så vidare. Enbart en jourberedskap bör inte ändra en resas karaktär av hemresa. Behovet av jour eller hur ofta jourutryckningar faktiskt sker får bedömas i ett enskilt fall.

Bil ska till hemorten

En arbetsgivarens önskemål att bilen befinner sig på hemorten, för att situation kan uppstå att personen med sin servicebil måste stanna hemma och arbeta på hemorten på måndagen, ändrar inte heller en hemresas karaktär. Det får i så fall bedömas i ett enskilt fall där övriga omständigheter kan beaktas.

Minst 50 kilometer

En förutsättning för att resan mellan bostaden och den besökta arbetsorten ska räknas som privat är att avståndet är minst 50 kilometer. Däremot, om den anställde har möjlighet att åka hem varje kväll i veckan, är resorna till hemorten tjänsteresor.

Hela världen

Dessa regler gäller oavsett var i världen arbetsorten ligger, Sundsvall eller Madrid gör ingen skillnad, och oavsett transportmedel. Egen bil eller flygresa, det är syftet som avgör. Däremot baseras förmånens storlek på resans faktiska värde.

Över två år

Om pendlingsperioden är långvarig, Skatteverket nämner två år, kan det innebära att den avlägsna arbetsplatsen ses som tjänsteställe. Alla resor mellan bostad och tjänsteställe är privata resor.

Resa till personalfest

Skatteverket har utarbetat riktlinjer för vilka förmåner och avdrag som gäller för resor och logi vid personalfester.

När en personalfest hålls på den anställdes vanliga arbetsplats, tjänstestället, gäller de vanliga reglerna om arbetsresor. Men ett företag som har sin personal spridd på flera orter kan vilja ordna en personalfest vid exempelvis huvudkontoret.

Då är frågan hur resa och övernattning ska förmånsbeskattas och vilka avdragsmöjligheter som finns.

När en personalfest hålls på annan plats än tjänstestället och arbetsgivaren betalar resa och eventuell övernattning i samband med personalfesten, ska den anställde inte beskattas för resa och logi. Detta gäller om resan omfattar högst en övernattning.

Det samma gäller för eventuellt medföljande make eller sambo. Detta förutsätter att arrangemanget inte överskrider vad som kan anses rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten är att se som en rekreationsresa eller liknande. Då kan de anställda i stället komma att förmånsbeskattas för deltagandet i arrangemanget.

I samband med personalfest får arbetsgivaren göra avdrag för utgift för resa och övernattning, dock högst 180 kr plus moms per person, och högst två tillfällen per år. Motsvarande gäller även utgift för resa och övernattning för medföljande make eller sambo.

Tjänsteresa eller privat resa om bostaden är tjänsteställe

Varje resa mellan bostaden och annan arbetsrelaterad plats är tjänsteresa, liksom resor mellan olika arbetsrelaterade platser.

Skatteverkets exempel

Skatteverket ger i ett ställningstagande några exempel på hur man bedömer skillnaden mellan tjänsteresa och privatresa.

Hemresor

Ivar är bosatt i Karlstad med sin familj och arbetar heltid måndag till fredag på ett kontor i Stockholm. Han hyr en övernattningslägenhet i Stockholm. En fredag ska Ivar tillfälligt tjänstgöra vid arbetsgivarens filiali Karlstad.

Hans alternativ för resan är två:

Han reser från Stockholm till familjebostaden i Karlstad på torsdag kväll, övernattar där och åker sedan till filialen på fredagmorgon. Han åker till bostaden på eftermiddagen och söndagkväll till Stockholm. Vadgäller?

Resan från Stockholm till Karlstad är en hemresa eftersom den avslutas vid bostaden och samma sak gäller återresan till Stockholm, eftersom den startar vid bostaden. Arbetsgivaren kan inte betala ut någon skattefri reseersättning för dessa resor. Resan från bostaden till filialen och tillbaka är däremot en tjänsteresa som avslutas i bostaden, och för denna sträcka kan reseersättning betalas ut.

Han reser från Stockholm direkt till filialen i Karlstad på fredagmorgon. På eftermiddagen åker han hem till bostaden, och åker tillbaka till Stockholm på söndag kväll. Vad gäller?

Resan från Stockholm till filialen i Karlstad är en tjänsteresa som avslutas i bostaden fredag eftermiddag. Resan på söndag kväll från bostaden till Stockholm är en hemresa (privatresa).

Arbetsresor

Anna arbetar som säkerhetschef på en fabrik. Fabriken är hennes tjänsteställe. Hon åker normalt buss till och från arbetet. En fredagskväll går ett larm på fabriken. Det finns ingen bussförbindelse på kvällen så Anna tar taxi till fabriken och även hem till bostaden närhonär klar. Vad gäller?

Taxiresorna avser resor mellan bostad och tjänstestället, det vill säga att de är arbetsresor. Om arbetsgivaren bekostar resorna uppkommer därför en skattepliktig förmån av motsvarande värde, och detta gäller oavsett att det var fråga om en oplanerad inställelse. Anna bör dock ha avdragsrätt för utgiften, eller för en motsvarande skattepliktig förmån, eftersom det vid tidpunkten för resan saknades möjlighet att använda allmänna kommunikationer.

Avbruten semesterresa

Kevin har åkt på en semesterresa till Australien tillsammans med sin maka. Efter en vecka kontaktas han av arbetsgivaren som ber honom att avbryta semestern och åka hem för att åtgärda ett datorhaveri. Makarna vill då båda avbryta resan och åka hem samtidigt.

Här kan två alternativ finnas:

Kevin har ingen möjlighet att boka om eller avboka hemresebiljetterna och arbetsgivaren bokar därför snabbast möjliga flygresa hem för makarna. Vad gäller? Kevin kan inte anses ha fått någon beskattningsbar förmån av arbetsgivaren i samband med hemresan och den föranleder ingen beskattning.

Om Kevin däremot har möjlighet att avboka resan och återfå utgiften eller senare utnyttja värdet av den för en ny resa, uppkommer en skattepliktig förmån om arbetsgivaren bekostar hemresan.