Regeringens budgetförslag

I samband med införandet av full WLTP-beskattning höjs utsläppsgränsen för bonusberättigade laddhybrider från 60 till 70 gram per km. Tanken är att de laddhybrider som ger köparen bonus idag också ska göra det efter årsskiftet. Däremot höjs straffskatten för fossilbilar lika mycket som utsläppen ökar med WLTP.

Den 25 september arrangerar Ynnor heldagskonferensen Bilar i Jobbet
– med allt om bonus malus och WLTP för personbil och lätt lastbil
Läs mer och anmäl dig här

Till årsskiftet ska alla nya bilar beskattas enligt det faktiskt uppmätta utsläppsvärdet enligt det strängare WLTP-testet. Dessa utsläppsvärden är 20-25 procent högre än de beräknade värden, NEDC korr, som fordonsskatten har baserats på sedan 1 september förra året.
De höjda utsläppsvärdena innebär också att fordons- och förmånsskatten höjs för dessa bilar. Varje gram koldioxid över 95 gram per km kostar 82 kr, och straffskatten för utsläpp över 140 gram per km är 107 kr per gram. Exempelvis ger en bensinbils 20-procentiga utsläppsökning från 130 till 156 gram en höjning av den årliga fordonsskatten med drygt 2 500 kr till 5 762 kr. Precis som tidigare gäller denna straffskatt de tre första åren.
Ett räkneexempel visar att 200 000 nya malusbilar som får en skattehöjning på ca 2 500 kr per år ger staten ökade skatteintäkter på 500 miljoner kr per år.
Trots det ökar regeringen anslaget till bonus malus-systemet med 100 miljoner kr redan i år och ytterligare 130 miljoner kr 2020, 280 miljoner 2021 och 340 miljoner 2022. Sammanlagt 850 miljoner kr. Det beror bland annat på att försäljningen av klimatbonusbilar ökar snabbare än förväntat.
I budgetförslaget finns också 150 miljoner kronor som under tre år ska gå till stöd för utbyggnad av laddinfrastrukturen längs de större vägarna i Sverige. Dessutom kommer Klimatklivet och andra klimatinvesteringar att få nästan 3,5 miljarder kr de närmaste tre åren.

Köpare av el- och gasbilar samt laddhybrider som släpper ut max 60 gram koldioxid per km premieras idag med en bonus på mellan 10 000 (gasbil) och 60 000 (elbil) kr per år. Nu höjs alltså utsläppsnivån för laddhybrider till 70 gram per km. Konkret handlar detta om relativt törstiga laddhybrider med kort räckvidd på el, som tidigare låg strax under 60 g Co2/km och nu enligt den nya körcykeln hamnar över denna gräns.
Höjningen av bonusgränsen, som är en del av budgetöverenskommelsen, kräver en ändring i Vägtrafikskattelagen. Det betyder också att beräkningen av bonusen ändras, så att istället för dagens sänkning med 833 kr per gram, sänks bonusen istället med 714 kr per gram. Det betyder att vid oförändrat utsläpp med WLTP jämfört med NEDC korr, så höjs bonusen.
För en laddhybrid som släpper ut 50 gram per km höjs bonusen med nästan 6 000 kr, från 18 350 till 24 300 kr. Denna höjning kan vara en annan förklaring till de höjda anslagen till bonus malus-systemet, som annars är utformat så att det förväntas vara kostnadsneutralt.
Redan nästa år ska det göras en rejäl översyn av bonus malus-systemet. Det kan handla bland annat om att göra förenklingar och ytterligare förstärkningar med en mer kraftfull bonus för de miljöbästa bilarna. Andra aktuella frågor är den uteblivna bonusutbetalningen för nya bilar där ägarbyte registrerats i Vägtrafikregistret utan att bilen faktiskt bytt ägare, ombyggda lätta lastbilar och en eventuell begränsning av möjligheten att exportera nästan nya laddbilar.