Regeringen räddar bonusen för laddhybriderna

I samband med införandet av full WLTP-beskattning höjs utsläppsgränsen för bonusberättigade laddhybrider från 60 till 70 gram per km. Det betyder att de laddhybrider som ger köparen bonus idag också gör det efter årsskiftet. Däremot höjs straffskatten för fossilbilar lika mycket som utsläppen ökar med WLTP.

Ynnors heldagskonferens Bilar i Jobbet
med allt om bonus malus och WLTP för personbil och lätt lastbil
Läs mer och anmäl dig här

Till årsskiftet ska alla nya bilar beskattas enligt det faktiskt uppmätta utsläppsvärdet enligt det strängare WLTP-testet. Dessa utsläppsvärden är 20-25 procent högre än de beräknade värden, NEDC korr, som fordonsskatten har baserats på sedan 1 september förra året.
De höjda utsläppsvärdena innebär också att fordons- och förmånsskatten höjs för dessa bilar. Varje gram koldioxid över 95 gram per km kostar 82 kr, och straffskatten för utsläpp över 140 gram per km är 107 kr per gram. Exempelvis ger en bensinbils 20-procentiga utsläppsökning från 130 till 156 gram en höjning av den årliga fordonsskatten med drygt 2 500 kr till 5 762 kr.
Ett räkneexempel visar att 200 000 nya malusbilar som får en skattehöjning på ca 2 500 kr per år ger staten ökade skatteintäkter på 500 miljoner kr per år.
Köpare av el- och gasbilar samt laddhybrider som släpper ut max 60 gram koldioxid per km premieras med en bonus på mellan 10 000 och 60 000 kr per år. Den nu aviserade höjningen av utsläppsnivån för laddhybrider innebär alltså att gränsen höjs till 70 gram per km.
- Det är positivt att fler köper miljöbilar, konstaterar Centerpartiets ledare Annie Lööf. Därför tillför vi nu mer pengar till klimatbonusen så att alla som köper en klimatsmart bil får sin bonus. Nästa år kommer EU:s mätsystem förändras och i denna budgeten ser vi också till att de klimatsmarta bilarna som klassas som det i år också kommer göra det kommande år och då fortsatt vara godkända för klimatbonus.
Höjningen av bonusgränsen, som är en del av budgetöverenskommelsen, kräver en ändring i Vägtrafikskattelagen.
Nästa år ska bonus malus-systemet ses över, vilket enligt Annie Lööf innebär förenklingar och ytterligare förstärkning med en mer kraftfull bonus för de miljöbästa bilarna. Bland annat ska man se över möjligheten att begränsa exporten av nästan nya laddbilar.
- Vi har ett förslag på en spärregel så att de miljösmarta bilarna som vi ger bonus till här i Sverige inte ska kunna föras ut ur landet till Norge och Tyskland, säger Annie Lööf.
Anslagen till bonus malus-systemet ökar också med 130 miljoner kr 2020, 280 miljoner 2021 och 340 miljoner 2022. Sammanlagt 750 miljoner kr.
I budgetförslaget finns också 150 miljoner kronor som under tre år ska gå till stöd för utbyggnad av laddinfrastrukturen.
- Så att man kan köra med sin elbil eller laddhybrid under längre sträckor i hela landet, säger Annie Lööf och nämner exempelvis Gävleborg, Värmland och Norrlands inland.