Propositionen Justering av bilförmån ligger nu på riksdagens bord med start den 1 juli 2021

Nu ligger en färdig proposition hos Riksdagen och väntar på votering. Vägen dit har kantats av diskussioner och nya motförslag. Förslaget föreslås införas med start den 1 juli 2021.

Nu finns en färdig proposition hos Riksdagen. Det förslag som lades ut på remiss blev omdiskuterat och kritiserat. Nu har Riksdagen valt att gå vidare med samma förslag trots kritiken. Går propositionen igenom kommer förslaget att börja gälla den 1 juli 2021.

Värdet av bilförmån exklusive drivmedel ska för ett kalenderår beräknas till summan av – 0,29 prisbasbelopp, – ett ränterelaterat belopp, – ett prisrelaterat belopp, och – bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) ärdet av bilförmån exklusive drivmedel ska för ett kalenderår beräknas till summan av – 0,29 prisbasbelopp, – ett ränterelaterat belopp, – ett prisrelaterat belopp, och – bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227).

Det ränterelaterade beloppet ska beräknas till bilmodellens nybilspris multiplicerat med summan av 70 procent av statslåneräntan och 0,01. Med statslåneräntan avses här räntenivån vid utgången av november året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut, dock lägst 0,5 procent. Det prisrelaterade beloppet ska beräknas till 13 procent av bilmodellens nybilspris.