Nytt bonus förslag – Ynnor Tjänstebilsfakta är remissinstans

Ändringarna gäller för registrering 1 juli och därefter innebär att gränsen för hur stora utsläpp en klimatbonusbil får ha för att omfattas av förordningens tillämpningsområde föreslås skärpas från dagens 60 gram koldioxid per kilometer till 50 gram koldioxid per kilometer.

Vidare föreslås att det högsta bonusbeloppet för en klimatbonusbil som släpper ut mer än noll men högst 50 gram koldioxid sänks från dagens cirka 45.000 kronor till cirka 20.000 kronor. Det lägsta bonusbeloppet föreslås följaktligen ändras från dagens cirka 10.000 kronor till 5.000 kronor. För bilar som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer bestäm.

Ändringen av beräkningsmodellen för hur stor bonus som ska betalas ut görs för att bibehålla styrmedlets incitamentseffekt även när utsläppsgränsen och bonusbeloppen ändras. Nedan redovisas en översikt över de föreslagna förändringarna av nivåerna för utsläpp av koldioxid och de bonusbelopp som föreslås gälla från det att ändringarna träder i kraft 1 juli 2022 och från 1 januari.

Se tabell