Med IFRS ska all leasing redovisas som operationell

För leasetagare innebär nya redovisningsstandarden IFRS 16 att den nuvarande uppdelningen, i operationell och finansiell leasing, ersätts av en modell där alla leasingavtal ska redovisas på samma sätt i balansräkningen.

I resultaträkningen ska avskrivningar redovisas separat från leasingskuldens räntekostnader. Den nya standarden kräver fler och mer avancerade beräkningar än tidigare. Exempelvis ska en nuvärdesberäkning av leasingsskulden göras och vid förlängning av avtal ökar värdet på tillgångarna. Med IFRS 16 ökar också kraven på leasetagaren att lämna tilläggsinformation om leasingavtalen.
Skulden ska omvärderas om exempelvis räntan ändras för leasingavtal med rörlig ränta. Omvärdering görs vid den tidpunkt då förändringar i index eller ränta sker. Omräkning av skulden ska ske framåtriktat baserat på den nivå som gäller vid förändringen.
IFRS 16 tillämpas endast i koncernredovisningen i koncerner som tillämpar IFRS i sin redovisning. Det är främst koncerner noterade på Nasdaqs tre huvudlistor och i statligt ägda koncerner. IFRS 16 gäller inte för vanliga onoterade koncerner eller bolag, vilket är de flesta företag i Sverige.
Leasegivare kan i princip klassificera operationell och finansiell leasing på samma sätt som tidigare.
IFRS 16 ska tillämpas för räkenskapsår som inleds 1 januari 2019 eller senare och ersätter standarden IAS 17 Leasing.

IFRS 16 är ett av de aktuella ämnena på Tjänstebilsdagarna i december - läs mer och anmäl dig här

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera