Syfte

Policyn ska reglera rutinerna för bilinnehavet och bilanvändningen inom företaget samt fungera som ett styrmedel för att företagets bilbehov tillfredställs så ekonomiskt effektivt som möjligt med hänsyn till miljö och trafiksäkerhet. Anledningen till detta kan vara till exempel att delar av företagets verksamhet sker utanför de egna lokalerna. Det skapar ett transportbehov i tjänsten för delar av personalen. För att tillfredsställa transportbehovet på ett effektivt sätt har företaget möjlighet att erbjuda de anställda ett antal olika billösningar. Till exempel förmånsbil, milersättning, förmånligt lån, bilpool, hyrbil och bruksbil. Syftet med bilpolicyn är då att reglera och begränsa dessa olika alternativ på ett för företaget ekonomiskt effektivt sätt, utan att tvister i efterhand ska uppstå mellan anställda och företaget. Syftet med en förändring av policyn och bilinnehavet kan vara att minska företagets totala kostnader för bilarna, men också att omfördela bilinnehavet för att skapa en mer effektiv organisation eller att anpassa bilinnehavet till exempelvis en ny skattelagstiftning eller andra yttre omständigheter. Med vägtrafikens ökade andel av de totala utsläppen, främst av koldioxid, är det också viktigt att företaget tar sin del av ansvaret för den gemensamma miljön, genom att göra transporterna så miljöanpassade som möjligt. Vissa resor är oundvikliga, och en del av dessa görs med bil av exempelvis ekonomiskt effektiva skäl. Policyn upprättas för att dessa nödvändiga resor ska genomföras med så begränsad miljöpåverkan som möjligt. Att köra bil innebär alltid en risk att drabbas av en trafikolycka. Denna risk kan föraren själv begränsa genom att följa gällande trafiklagstiftning, vara utvilad och inte äventyra säkerheten genom att köra påverkad av mediciner eller droger. Företaget kan minska risken att föraren är inblandad i en olycka och skadas genom att tillhandahålla en så säker bil som möjligt. Det medvetna företaget tar också sitt ansvar för allas vår trafiksäkerhet och sätter därför inte sina förare i aggressiva ”stridsvagnar”.

Tillbaka