RME

RME är rapsolja som gjorts om till fordonsbränsle. För att en dieselbil ska kunna köras på RME måste några gummidetaljer i motorn och bränslesystemet bytas ut. RME har en något mer smörjande effekt för motorn, jämfört med diesel. I övrigt märker föraren ingen skillnad när en bil körs på RME i stället för diesel. Innan företaget börjar använda RME är det viktigt att kontakta billeverantören för att få garanti på att bilen kan tankas med RME. Bilföretaget kan också ställa krav på att RME-konverteringen ska skötas av en auktoriserad verkstad. Kväveoxidutsläppen ökar om ett fordon byter från vanlig diesel till RME. Detta kan dock åtgärdas om bilens bränslepump justeras för RME-drift. När det gäller utsläpp av skadliga avgaser som kolväten, partiklar och kväveoxider är det tveksamt om det är miljömässigt bättre att köra på RME än med vanlig diesel. RME:s fördel är dock att rapsolja är en förnyelsebar resurs, och att RME-drift därmed inte bidrar till växthuseffekten i samma utsträckning som dieseldrift. RME har också fördelar ur arbetsmiljösynpunkt, eftersom den är ofarlig vid inandning och hudkontakt. Sammantaget menar de flesta oberoende bedömare att RME är ett mer miljöanpassat bränsle än diesel, men att en katalysatorrenad bensinbil är att föredra framför både diesel och RME. RME kommer aldrig att kunna produceras i så stora mängder att det ersätter mer än några procent av dieselförbrukningen i Sverige. Men under de närmaste åren kommer RME att vara ett miljömässigt intressant och ekonomiskt lönsamt alternativ till diesel.

Tillbaka