Restvärde

Praxis vid leasing av bilar är att hela bilens värde e intamorteras under avtalstiden, utan att ett restvärde uppstår vid leasingtidens slut. Restvärdet kallas också ”andrahandsvärdet”. Amorteringen kan vara knutet till bilens beräknade marknadsvärde. Kalkylerat restvärde kallas också matematiskt restvärde. Det finns också rekommenderat restvärde, som inte ger några garantier utan hjälper bara företaget att beräkna sina kostnader för leasingbilen. Det kalkylerade restvärdet behöver inte motsvara bilens faktiska värde vid avtalsperiodens slut. Något som kan bli dyrt för leasetagaren, men det finns ett sätt att redan vid avtalets tecknande veta den totala kostnaden för bilinnehavet över avtalsperioden. Genom ett garanterat restvärde kan leasetagaren minimera den ekonomiska risken med leasing. Det gäller särskilt för större vagnparker. Garanterat restvärde innebär att leasegivaren eller billeverantören förbinder sig att köpa bilen vid avtalstidens slut till ett i förväg överenskommet pris, oftast angivet i procent av bilens bruttopris.

Tillbaka