Räntebindning

Det är svårt för leasetagaren att kontrollera och följa utvecklingen på räntemarknaden. Kritik har genom åren ofta riktats mot finansbolagen angående deras räntejusteringsmetoder. Genom att tillämpa räntebindningsmodeller, kan kunden undvika att hamna i en ogynnsam situation.

Tillbaka