Ramavtal, bilar

Ramavtal, eller vagnparksavtal, med bilhandeln är ett enkelt sätt för företaget att tillgodogöra sig rättmätiga rabatter. Företaget erhåller en rabatt utifrån ordinarie listpris, i procent eller i fasta krontal. Rabattsatsen beror på företagets förhandlingsskicklighet och vagnparkens storlek. Storleken på rabatten är inte beroende av hur många bilar som just nu ska köpas in, utan snarare på hur stor företagets potentiella inköpsmängd är. Det betyder att kunden inte förbinder sig för någon direkt inköpskvot eller minimikvantitet. Ramavtalet är en enkelriktad viljeyttring från billeverantören om att tillhandahålla bilar för kundföretagets bilbehov av just försäljarens bilmodell. Ramavtal är oftast rikstäckande, vilket medför att samtliga leverantörer av märket ska tillhandahålla bilar med avtalade rabattsatser. Huvudleverantör är den bilhandlare som har skrivit avtalet med kunden. Denna leverantör förbinder sig att administrera beställningsförfarandet samt att åta sig andra avtalade förpliktelser typ fullserviceleasing, restvärdesgarantier med mera. För varje unik bilbeställning görs en specifik order där ett köpekontrakt upprättas. I köpekontraktet beskrivs vilken biltyp som avses, bilmodell, färg, utrustning m m. Bilen beställs i regel inte förrän beställningen är skriftlig. Normalt är det huvudleverantören som expedierar ordern. Bilen blir sedan levererad genom leverantören som tog emot ordern. Leverantören förbinder sig i regel för att köpa in den bil som den nya avser att ersätta. Ramavtalet kan sägas vara leasegivarens utökade förpliktelser, som går utöver ett enstaka leasingkontrakt. Ramavtalet kan dock innehålla kravet att företaget ska leasa alla sina bilar inom ramavtalets livstid hos leasegivaren. Krav kan också ställas på att leasetagaren ska leva upp till den limit och det antal bilar som anges i ramavtalet, annars får leasetagaren böta för en del av mellanskillnaden och leasegivaren kan ha rätt att avbryta allt samarbete. Dessa villkor gör att ramavtalet inte längre uttrycker en viljeyttring utan blir ett bindande avtal.

Tillbaka