Rak amortering

Vid rak amortering är storleken på amorteringsbeloppet den samma under hela avtalsperioden. Ränta betalas på återstående skuld. Leasingkostnaderna är då höga inledningsvis, men sjunker snabbt under avtalets gång. Leasetagarens totala kostnader blir lägre än vid annuitet, på grund av att det genomsnittliga skuldbeloppet är lägre.

Tillbaka