Producentansvar

Sedan 1998 omfattas alla nya bilar i Sverige av producentansvaret. Det innebär att bilbranschen ansvarar för att alla bilar som köpts efter det datumet tas om hand och demonteras. Idag är så gott som alla nya bilar återvinningsbara till ungefär 90 procent. Märkning av plastdetaljer med mera är numera det normala hos alla biltillverkare. Problemet är snarast att finna användningsområden för bilens olika restprodukter. Till exempel skulle bilindustrin i större utsträckning kunna använda återvunnet material från gamla bilar som råmaterial när nya bilar byggs. Några ”returbilar” av detta slag finns ännu inte på marknaden. Idag plockas alla slutkörda bilar isär, delarna sorteras efter material och därefter prepareras bilresterna för att kunna återvinnas. Bilplåten mals ner, lack och annan beläggning tas bort och metallresterna separeras i stål, aluminium, zink och så vidare. Bilens plaster mals till granulat och återvinns och bilens oljor, köldmedium och andra miljöstörande ämnen tas om hand. Hur väl bilen kan återvinnas beror dels på vem som tar hand om den vid skrotningen, dels hur genomtänkt konstruktionen har varit. Till exempel är det viktigt att bilen är lätt att demontera, och att de olika komponenterna är märkta efter materialinnehåll.

Tillbaka