Ozon

Ozon finns inte i bilavgaser. Däremot bildas marknära ozon när ämnen i bilavgaserna reagerar med solljus. Medan ozon gör stor nytta som UV-filter högt uppe i atmosfären är ämnet skadligt både för växter, djur och människor när det förekommer nära markytan. Bara i Sverige beräknar man att det marknära ozonet orsakar skador för jordbruket på drygt en miljard kronor årligen. Därtill kommer skadorna för skogsbruket samt de hälsorisker som ozonet medför. För människor leder höga halter ozon i inandningsluften till nedsatt lungfunktion och ökad infektionsrisk. Vägtrafiken är den klart dominerande orsaken till att marknära ozon bildas. De komponenter i bilavgaserna som bidrar till ozonbildningen är kolväten och kväveoxider. Under sommarmånaderna överskrider mängderna marknära ozon i Sverige regelbundet gränsen för vad som anses oskadligt för människor, djur och växter. Problemen med marknära ozon är ett av huvudskälen till att Kalifornien har infört världens strängaste lagstiftning när det gäller avgasutsläpp från bilar

Tillbaka