Operationell leasing

Leasing där mer än endast finansieringen är en del av leasingkostnaden. Contract hire och fullserviceleasing är två former av operationell leasing. Internationellt sett är operationell leasing den absolut vanligaste formen av leasing. I Sverige har dock finansformen varit mindre utvecklad vad gäller bilar. Internationellt är det också vanligt att andra bolag konkurrerar med bilhandeln om deras kunder, något som ännu inte har nått Sverige. Kostnaden för service och reparationer är garanterade kunden av finansbolaget. Samtliga servicearbeten, reparationer, köp av extratillbehör och så vidare måste godkännas av finansbolaget, som har egna servicetekniker som bedömer rimligheten i bilverkstadens offert, bevakar garantier och så vidare. Detta givetvis för att inte drabbas av några extra kostnader. Finansbolaget tillhandahåller redovisning av kostnader som uppkommer, motsvarande hanteringsbolagens rapportering, med det tillägget att avvikelser redovisas utifrån den lagda budgeten per bil. Finansbolaget beräknar också totalkostnaden för bilens ekonomiska livstid, vanligtvis tre år. Dessa kalkyler ligger till grund för en fast månadskostnad under avtalstiden. Denna kostnad innefattar såväl fasta kostnader som leasingavgifter, skatter och försäkringar, som rörliga t ex bensin, service och reparationer. Finansbolaget garanterar att dessa kostnader ej blir högre än vad som är beräknat. Till detta kommer två fasta utgifter, management- och administrationsavgift, som skall täcka finansbolagets kostnad för att sköta administrationen. Finansbolaget friskriver sig från effekter av skattepålagor eller andra myndighetsbeslut som ej är kända när kalkylen görs. Avgiften kan också förändras om körsträckan är längre än vad som har budgeterats eller om priset på drivmedel, skatter och försäkringar förändras Om det vid avräkning av respektive bilkonto uppkommer differenser kan finansbolaget och kunden avtala rätten att kvitta förlusten för vissa bilar mot vinsten för andra bilar i företagets vagnpark. Det medför att de beräknade och erlagda avgifterna för den totala vagnparken matchas mot samtliga kostnader för vagnparken. Totalt sett garanterar då finansbolaget inte den enskilda bilens kostnader utan kostnaden för den totala vagnparken. Vinstbilar kvittas mot förlustbilar.

Tillbaka