Nollvisionen

Riksdagens mål inför framtiden är att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt på våra vägar. Det målet - noll döda och noll svårt skadade - kallas Nollvisionen. Vägtrafiken är ett av de största hoten mot den svenska folkhälsan. Rent statistiskt kommer var tjugonde svensk att dödas eller skadas allvarligt i en trafikolycka. Under de senaste åren har nya bilar blivit allt säkrare och en hel del farliga vägavsnitt har byggts om. Helt uppenbart har denna utveckling gett resultat. Målet inför framtiden är att antalet dödade och skadade i trafiken ska sjunka ytterligare. Numera är det Trafikverket som har ansvaret för både trafiksäkerhet och vägnät. Och eftersom en bred majoritet i riksdagen har ställt sig bakom nollvisionen, kommer trafiksäkerhetsarbetet att drivas ännu längre framöver. Exempel på åtgärder som kan förväntas under de närmaste åren är ökat antal farthinder, fler planskilda korsningar och 30-gräns på de stadsgator där cyklister, fotgängare och bilister är blandade. För att öka bilarnas säkerhetsnivå kan det mycket väl komma regler som ställer hårdare krav på bilarna. Än så länge påverkas företagen inte i någon högre utsträckning av dessa skärpningar i trafiksäkerheten. Men i framtiden kan det medföra vissa konsekvenser, till exempel att framkomligheten med bil minskar i städerna.

Tillbaka