Motoralkoholer

Utöver etanol finns det flera andra alkoholer som är lämpliga som fordonsbränslen. Några av dessa är metanol (träsprit), ETBE (etyltertiärbutyleter) och MTBE (metyltertiärbutyleter). Metanol kan precis som vanlig sprit (etanol) användas som bränsle. Men trots att metanolen är enklare och billigare att framställa än etanol, dras metanolen med flera stora problem. Till exempel gör metanol att tank- och bränslesystemet rostar och att motorerna får försämrad driftssäkerhet. Metanol är också både svårt och farligt att hantera, eftersom det är giftigt och mycket brandfarligt. ETBE blandas in i bensin för att minska avgasernas miljö- och hälsofarlighet. Det framställs ur etanol, och om etanolen är biobaserad är även ETBE:n skattebefriad. Vid framställning av ETBE används isobuten som råvara, och eftersom tillgången på isobuten är begränsad kommer ETBE med största sannolikhet bara att användas som inblandningsbränsle. MTBE används på samma sätt som ETBE, men framställs av metanol, som i sin tur kan ha antingen fossilt eller biobaserat ursprung. MTBE har samma för- och nackdelar som ETBE.

Tillbaka