Miljögifter

Nya bilar som säljs idag ska enligt lag vara helt fria från exempelvis freoner, asbest och kvicksilver. Men fortfarande innehåller en del bilar andra miljögifter. Till exempel bör tungmetallerna bly och kadmium undvikas, utom möjligen i batterier och hjulvikter. Krom bör inte finnas på ställen som kan utsättas för svetsningsarbeten, och på grund av allergirisken bör nickel undvikas i största möjliga mån. Vidare bör lösningsmedelsbaserad lack undvikas samt däck som innehåller cancerframkallande ämnen av typen PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Detta är de miljögifter i bilarna som hittills har uppmärksammats. Allt eftersom de allra farligaste ämnena fasas ut kan fokus komma att förskjutas, så att även andra krav bör ställas. Det företag som vill säkerställa att det inte finns några miljögifter i företagsbilarna kan lämpligen ställa dessa krav i sin offertförfrågan till billeverantören.

Tillbaka