Milersättning

Enligt 20 § kommunalskattelagen är principen att alla omkostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande skall avräknas. Så är dock inte fallet vid körning av egen bil i tjänsten, där det istället finns en schablon. Om föraren ställer sin privatägda bil till förfogande för tjänstekörningen, ersätts han oftast av företaget för hela eller delar av kostnaderna. Denna ersättning baseras ofta på omfattningen av tjänstekörningen eller någon annan parameter som anger behovet av bilen i tjänsten. Kostnadsersättningen för en privat bil i tjänsten är skattefri upp till schablonen om 18,50 kronor per mil, alternativt får föraren göra ett avdrag med 18,50 kronor per tjänstemil. Den ersättning som överstiger 18,50 kronor per mil är skattepliktig för både företaget och föraren. Det är viktigt att föraren för en korrekt körjournal som underlag till kostnadsersättningen. Ansvaret för att så sker vilar på företaget. Företagen kan praktisera olika former av milersättning, beroende på till exempel körprofil och hur mycket företaget anser det vara värt att föraren tillhandahåller den egna bilen för företagets bilbehov. Fyra huvudalternativ är differentierad milersättning, fast milersättning, halvfast milersättning samt rak milersättning, den den sistnämnda är vanligast. Lika stor ersättning för varje tjänstemil, oavsett hur många mil som körs. Föraren bör lämna körjournal minst en gång per månad, och ersättningen utbetalas med samma periodicitet.

Tillbaka