Kväveoxider

Utsläpp av kväveoxider, NOx, från bilismen leder till surt regn, som dels försurar skogar och sjöar, dels bidrar till att övergöda haven med algblomning och syrebrist som följd. Höga koncentrationer av kväveoxider kan också leda till att människor drabbas av luftvägsproblem. I svenska städer händer det flera gånger per år att gränsvärdena för kväveoxider överskrids. I Sverige står vägtrafiken för de största utsläppen av försurande kväveoxider. När det gäller övergödningen av Östersjön och Skagerack dominerar kväveutsläppen från jordbruket, men vägtrafikens andel är ändå betydande.

Tillbaka