Kolväten

Det är kolvätena, HC, som gör att bilavgaser luktar illa. Beteckningen kolväte omfattar en mycket stor grupp olika ämnen, som alla har gemensamt att de innehåller både kol och väte. Alla fordonsbränslen - som bensin, diesel, metangas och etanol - innehåller kolväten. Den del av bränslet som inte förbränns fullständigt kommer också ut ur avgasröret i form av olika sorters kolväten. Många av dessa framkallar cancer, skadar arvsanlagen och ger allergier. Ännu saknar vi kunskap om många av kolvätena och vilka hälsoeffekter de har. Eftersom kolvätena har så allvarliga hälsoeffekter är det viktigt att minska utsläppen av kolväten. Detta åstadkoms bland annat genom förbättrade katalysatorer, motorvärmare samt renare bränslen. Ur hälsosynpunkt är bilarnas kolväteutsläpp extra allvarliga, eftersom de sker i städerna vid marknivå - just där människorna finns.

Tillbaka