Jämkning uppåt

Jämkning kan göras både nedåt och uppåt, där det senare alternativet ofta initieras av Skatteverket. En jämkning uppåt höjer förmånsvärdet och det är oftast Skatteverket som gör detta, vid kontroll av deklarationen. Det kan också göras av företaget, även om detta är mindre vanligt. Företaget kan ansöka om jämkning uppåt hos det skattekontor där företaget är registrerat. Jämkning uppåt kan tillämpas då föraren har haft tillgång till företagets bil endast under en kortare period, till exempel under semestern. Även om föraren har erlagt en hyra till företaget för att använda bilen under semestern, kan Skatteverket anse att denna hyra inte motsvarar det faktiska värdet för förmånen. Detta ska motsvara den kostnad som föraren hade haft om han själv skulle hyra en motsvarande bil under samma period. Det belopp med vilket förmånsvärdet då ska höjas är skillnaden mellan förmånens faktiska värde och förarens erlagda ersättning till företaget. Om föraren inte har erlagt någon hyra alls, blir storleken på förmånen hela värdet på den aktuella hyreskostnaden.

Tillbaka