Inköpsrutiner

Det är viktigt att intentionerna och riktlinjerna i företagets bilpolicy verkställs på ett korrekt sätt. En enkel väg att uppnå en del av denna ambition är att ansvariga för bilpolicyn också sköter de externa kontakterna. Alla inköp och kontakter med leverantörer handhas av till exempel operativt ansvarig. I policyn ska anges hur finansiering av bilarna görs och vem som ansvarar för kontakter med finansbolaget, till exempel administrativt bilansvarig.

Tillbaka