Försäkringspremie

Premien är storleken på avgiften för försäkringen. Förutom premien ingår också bonusen och självrisken i värderingen av försäkringen. Enligt lag måste försäkringspremierna sättas så att hänsyn tas till risk för skada och kostnader för skadorna. Ju större risk och högre kostnad, desto högre ska premien vara. Vad som kan påverka premien är bland annat hur mycket bilen körs, var den körs, kostnad för genomsnittlig skada, bilens konstruktion, skadebenägenhet, möjlighet till reparationsverkstad och kostnad för material och arbete. Försäkringsbolagen placerar bilmodellerna i olika bilmärkesklasser där placeringen görs med utgångspunkt från varje enskild bilmodells skadekostnader. För landets alla försäkringsbolag är det obligatoriskt att tillämpa samma inplacering i de olika klasserna vare sig det är trafikförsäkring eller delkasko som avses. Försäkringspremierna, priset på försäkringen, kan variera mellan bolagen. Detta beror på bolagens egna erfarenheter, effektiviteten i handläggningen av försäkringen samt marknadskrafterna. Det är dock alltid samma premieklasser som tillämpas. Självrisken kan sänkas genom att välja en självriskreducering. Denna form är lämplig att använda för bilmodeller som har en hög självrisk på vagnskadegarantin. Mellan de olika bolagen är skillnaden på villkor stor, varför det är lämpligt att noga studera de olika erbjudandena.

Tillbaka