Förmånsbil

Om företaget väljer att tillfredsställa både sitt eget och förarens bilbehov med en av företaget tillhandahållen bil, måste både företaget och föraren betala skatt på förmånen som uppstår när föraren använder företagets bil för sin privata körning. Uttrycket ”förmånsbil” (en förmånsbeskattad tjänstebil) anges av Skatteverket uppkomma ”...när skattskyldig för privat bruk i mer än ringa omfattning nyttjar bil som tillkommer honom på grund av anställning, uppdragsförhållande eller annan liknande grund”. Det finns exempel då scoutledare har beskattats för bilförmån, för att scoutkårens minibuss i veckorna har parkerats i anslutning till ledarens bostad. Att ha tillgång till bilen är inte tillräckligt för att förmån ska uppstå, men att disponera en bil för privat bruk anses innebära en stark presumtion för att bilen också används privat. Ofta måste föraren bevisa att han inte använt bilen privat. Enligt kommunalskattelagen ska värdet av den förmån som en anställd erhåller från arbetsgivaren beskattas på samma sätt som lön. Storleken på förmånen ska beräknas till marknadsvärdet. Om beräkningen av förmånen skulle visa sig vara komplicerad finns det dock möjlighet att mer schablonmässigt beräkna värdet på förmånen. Så är fallet vad gäller bilförmån, även om förarens kostnad för bilen består dels av en schabloniserad, beskattningsbar del, dels bränslekostnaden för privatkörningen. Vid ringa nyttjande av bilen uppstår inte någon förmån. Detta tolkar Skatteverket som att den privata körningen får uppgå till högst 100 mil om året vid högst 10 tillfällen. Överskrids någon av dessa gränser uppstår en bilförmån. Om företagets bil får användas endast vid tjänstekörning, eller om föraren av annan anledning inte använder bilen privat, uppstår inte någon bilförmån. Det säkraste sättet att garantera att så är fallet är att parkera bilen på arbetsplatsen efter arbetstidens slut och lämna nycklarna på företaget. Om föraren har jourtjänstgöring några dagar i månaden och måste ha bilen lättillgänglig, är detta en situation där föraren kan använda sig av företagets bil mellan hemmet och arbetet utan att bilförmån uppstår. Ett annat fall är förare av servicebilar, som under begränsade perioder använder bilen för resor till och från arbetet vid exempelvis byggnadsarbete. Om bilen inte används för annat privatbruk, behöver inte någon bilförmån uppstå. Om föraren av praktiska skäl sätter i system att påbörja eller avsluta dagens arbete med ett tjänsteärende med företagets bil, anser Skatteverket att en bilförmån kan uppstå. Om föraren har tillgång till företagets bil måste föraren kunna visa att bilen inte har använts för privat körning, för att undvika att en bilförmån uppstår. Något eller båda av följande bevis kan krävas: - Att föraren har en egen bil som motsvarar familjens behov och inkomster. - Att föraren använder färdskrivare, körjournal eller dylikt som styrker att bilen används endast i tjänsten. För att ytterligare visa att bilen används endast i tjänsten bör bilen vara anpassad för förarens verksamhet i företaget och gärna utrustas så att den inte lämpar sig för privat körning. Ett förhandsbesked från Skatteverket kan göra att obehagliga beskattningsöverraskningar undviks.

Tillbaka