Finansiell leasing

Finansiell leasing är den vanligaste leasingformen för bilar i Sverige. Finansiell leasing betyder att ett företag finansierar bilen via ett bank- eller finansbolag. Anledningen att finansiell leasing är så stort i Sverige är att företag får tillgodoräkna sig halvt momsavdrag på leasingavgiften för bilen, till skillnad från vid köp, då inget momsavdrag för bilen normalt får göras. Leasetagaren betalar en leasingkostnad till leasegivaren, oftast månads- eller kvartalsvis. Leasingavgiften kan sägas bestå av två delar: amorteringen och räntekostnaden. Storleken på leasingavgiften beror på bilens pris, bilens restvärde, leasingräntan och avtalstidens längd. Storleken på räntan består i sin tur av upphandlingsräntan, leasegivarens upphandlingskostnader, leasegivarens kalkylerade risk samt leasegivarens kostnader för administration och dess vinst. En rörlig ränta knuten till någon officiell räntenotering anges i avtalet och ska täcka leasegivarens refinansiering och andra kostnader.

Tillbaka