En arbetsgrupp

Arbetet med företagets bilpolicy bör utföras av ett litet antal personer, som är insatta i både företagets ekonomiska villkor och personalfrågor. Det betyder att personer i ledningsgruppen ofta inte är skickade för detta arbete, särskilt som de själva är innehavare av förmånsbil eller på annat sätt kan beröras av en förändring av företagets bilpolicy. Att en högre chef ensam har utarbetet policyn är vanligt, särskilt i mindre företag. Ofta är det så att dennes personliga preferenser och bedömningar ligger till grund för policyn, vilket kan ge oönskade konsekvenser i kostnadsflödet. Dessutom är det inte att rekommendera, att en enskild person utför detta arbete, hur stark ställning i företaget vederbörande än har. Vid ett utbrett missnöje kan det innebära en allt för utsatt situation, till exempel avundsjuka om någon lätt identifierbar grupp gynnas. En person med god kunskap i företagets miljö- och säkerhetsarbete bör ingå i den grupp som upprättar policyn, så att dessa frågor inte åsidosätts av ekonomi- och personalansvariga vid arbetet med policyn. Med hänvisning till ovanstående, kan man dra slutsatsen att en idealisk arbetsgrupp består av två till tre personer, som arbetar under sträng sekretess. Detta för att undvika ryktesspridning som skapar förhastade slutsatser och att förarkollektivet förkastar förslaget innan det ens är färdigt att presentera. Detta skulle kunna få menlig inverkan på företagets löpande arbete - uppmärksamheten riktas på hoten mot den heliga förmånsbilen. Uppfattningarna och motförslagen kommer att bli lika många som antalet förare. Det skapar inte någon enhetlighet.

Tillbaka