Deposition

En säkerhet som leasetagaren betalar till leasegivaren vid avtalets ingång. Någon ränta utgår i regel inte på pengarna, som återbetalas efter leasetidens slut. Deposition ger leasegivaren en bättre ekonomisk kalkyl för det utlånade kapitalet. Vid deposition får leasetagaren inte göra något momsavdrag, om inte leasegivaren utnyttjar denna säkerhet för att täcka sina kostnader eller vid leasetidens slut. Då omvandlas depositionen till en leasingavgift, ett momspliktigt belopp.

Tillbaka