Bruksbil

Bruksbilen får bara användas i samband med tjänsteresa samt mellan övernattningsbostad och förrättningsplats. Det gäller även resor mellan hemmet och förrättningsplats, om arbetsställe saknas. Lösningen är lämplig för förare som arbetar på landsorten och där arbetsstället är hemmet. Typiska bruksbilsförare är servicetekniker, säljare och jourpersonal. Nätter och helger parkeras bilen vid hemmet eller annan anvisad plats. Vid exempelvis semester, sjukdom och tjänstledighet parkeras bilen på av företaget angiven plats, helst vid företaget. Endast begränsad privat körning är tillåten. Detta tolkar Skatteverket som att den privata körningen får uppgå till högst 100 mil om året vid högst 10 tillfällen. Överskrids någon av dessa gränser uppstår en bilförmån. Körjournal ska föras. Företaget ansvarar för att bilen inte används för privat körning. Om så ändå är fallet, har företaget skyldighet att till Skatteverket uppge att bilförmån har uppstått. Detta är en typisk lösning då ett förhandsbesked från Skatteverket kan bespara företaget mycket obehag. Eftersom bruksbilen endast får användas av den anställde föraren för tjänstekörning måste föraren själv tillfredsställa sitt privata bilbehov, och en privatägd bil är ofta ett krav från Skatteverket för att godkänna lösningen bruksbil. Företagets ekonomiska villkor för bruksbil liknar mycket dem för bilpool, men vid bruksbil krävs en bil till varje förare. Företagets kostnader blir de samma som för förmånsbil, förutom skatten på förmånsvärdet och kostnader för den privata körningen. Detta är poster som företaget kan kompensera sig för via ett löneavdrag, varför bruksbil framstår mer som en principlösning än som ett ekonomiskt effektivt alternativ.

Tillbaka