BNP

Bruttonationalprodukt, värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.

Tillbaka