Avgaser

I avgaserna från en vanlig personbil finns över 10 000 olika kemiska ämnen. Många av dem är omöjliga att identifiera, och vilka sammantagna effekter dessa ämnen har på miljön och oss människor vet vi ännu inte. De flesta av dessa tusentals avgaskomponenter förekommer dock i ytterst låga koncentrationer. Den absoluta merparten av bilarnas miljöskadliga avgaser kan delas in i fem grupper: kolväten, kväveoxider, koldioxid, kolmonoxid och partiklar. Vi människor drabbas också mer direkt av bilavgasernas verkningar. Större delen av luftföroreningarna i våra tätorter kommer just från vägtrafiken, och eftersom avgaserna släpps ut i marknivå, på gator, torg och garageuppfarter, blir hälsoeffekterna ännu allvarligare. Att flera hundra människor per år dör i trafikolyckor är de flesta medvetna om. Men ungefär lika många dör också av cancer varje år till följd av utsläpp från vägtrafiken. Vägtrafikens utsläpp är ett av de största miljöproblemen vi har - trots att problemen i Sverige inte någonstans är så stora och akuta som på många andra håll i världen.

Tillbaka