Återlämnande av förmånsbil

Hur mycket bilen har kostat att köra vet man inte förrän företaget har avhänt sig ansvaret för bilen. För att detta ska bli så billigt som möjligt, ska bilen vara i så gott skick som möjligt. Vid anställningens eller bilavtalets slut ska föraren därför ombesörja besiktning av bilen vid en av billeverantören godkänd anläggning. Ett alternativ är att bilen besiktigas av bilansvarig. Försäkringsärenden åtgärdas och garantireparationer slutföres. Vid skador som inte kan hänföras till normalt slitage ska kostnadsförslag lämnas för skadorna, vilka ersätts av föraren eller företaget, beroende på vad som sägs i policyn. Här är det viktigt att policyn formuleras på ett entydigt sätt, annars kan företaget förlora stora belopp på förarens slarv eller åsidosättande. Ett leasingkontrakt har en viss, i avtalet stipulerad uppsägningstid, dock tidigast ett år efter kontraktets tecknande. I policyn ska anges hur de kostnader fördelas mellan företag och förare som uppstår om avtalet sägs upp inom de första 12 månaderna. En lösning är att företaget täcker de kostnader som uppstår i enlighet med avtalet, medan föraren svarar för överstigande kostnader under uppsägningstiden.

Tillbaka