Körkortet ett arbetsgivaransvar

Tyvärr har det inträffat flera trafikolyckor där det visar sig att föraren inte har ett giltigt körkort eller har visat ett förfalskat bulgariskt körkort för sin arbetsgivare som skedde nu senast i Södertälje kommun.

 Tyvärr är detta något vi på Ynnor får se i våra uppdrag. För att förebygga detta så är vår rekommendation att ha en löpande kontroll på hur  körkortstatusen är hos de anställda som kör bil i tjänsten.

Många tillämpar tillits varianten där föraren skall meddela arbetsgivaren att körkortet har  förlorats. Detta sker ytterst sällan. Rekommendation och som vi normalt skriver in i bilpolicy eller hanteringsrutiner är att körkort skall visas en gång per år. Normalt föreslår jag att detta sker vid utvecklingssamtalet.

Ta en kopia eller foto på körkortet som dokumentation, tänk på GDPR reglerna när Ni lagrar dessa uppgifter.

Om denna rutin inte finns på plats eller om den så kallade tillits metoden används så tycker vi att man tar ett omtag där alla förare under en vecka visar körkortet och att detta dokumenteras. Erfarenhetsmässigt så kommer det att uppkomma problem där körkortet är indraget av någon anledning. Ett annat problem som brukar dyka upp  är att anställda med utländskt körkort inte har bytt till  svenskt körkort inom det regelverk som gäller och då blir det per automatik  olovligkörning. Sker detta  i tjänsten kan det föreligga arbetsgivaransvar.

Detta gäller  för:

Körkort utfärdade inom EES

Om ditt körkort är utfärdat inom ett EES-land (vilket inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge), kan du använda det i Sverige så länge det är giltigt. Du behöver inte byta ut ditt körkort mot ett svenskt, men du har rätt att göra det om du vill. För att byta ut ett EES-körkort mot ett svenskt krävs ingen ny körkortsprövning.

Körkort utfärdade utanför EES

För körkort utfärdade utanför EES gäller följande regler för förare med anställning i Sverige:

  1. Anställning kortare än ett år: Om din anställning i Sverige är tillfällig och varar mindre än ett år, kan du använda ditt utländska körkort under hela perioden, förutsatt att det är giltigt. Körkortet måste vara utfärdat på engelska, tyska eller franska, eller åtföljas av en auktoriserad översättning till något av dessa språk.
  2. Anställning längre än ett år: Om din anställning i Sverige varar längre än ett år, måste du byta ut ditt körkort mot ett svenskt inom ett år från det att du blev folkbokförd i Sverige. För att byta ut ett körkort från ett land utanför EES måste du genomgå en körkortsprövning som inkluderar både teoretiska och praktiska prov.

Process för utbyte av körkort

För förare med anställning i Sverige som behöver byta ut sitt körkort utfärdat utanför EES gäller följande steg:

  1. Ansökan om körkortstillstånd: Skicka in en ansökan om körkortstillstånd till Transportstyrelsen. Ansökan kan göras online eller via post.
  2. Hälsodeklaration och synintyg: Bifoga en hälsodeklaration och ett synintyg till din ansökan. Synintyget kan utfärdas av en optiker eller läkare.
  3. Teoretiskt och praktiskt prov: Du måste klara både ett teoretiskt och praktiskt körprov.

Ytterligare krav och begränsningar

  • Internationellt körkort: För körkort från vissa länder kan ett internationellt körkort krävas som komplement till det nationella körkortet. Detta gäller framför allt för körkort som inte är utfärdade på engelska, tyska eller franska.
  • Ålderskrav: Du måste uppfylla de svenska ålderskraven för den körkortsbehörighet du vill använda. Till exempel, för att köra bil (kategori B) måste du vara minst 18 år.
  • Hälsokrav: Du måste uppfylla de svenska hälsokraven för att få ett svenskt körkort. Detta innebär bland annat att du måste ha tillräcklig syn och hälsa för att köra säkert.

Tillfälliga undantag

I vissa fall kan Transportstyrelsen bevilja tillfälliga undantag från kravet att byta ut körkortet. Detta gäller särskilt om du har en tidsbegränsad anställning och kan uppvisa särskilda skäl.

Det är viktigt att förare med utländska körkort som har anställning i Sverige känner till och följer de regler och villkor som gäller för att undvika eventuella problem eller böter. För mer detaljerad information och specifika frågor, kontakta Transportstyrelsen eller besök deras webbplats.