Klimatklivet åter i budgeten

Regeringen går emot en riksdagsmajoritet och Riksrevisionsverkets kritik och återinför Klimatklivet och ladda hemma-stödet. 750 miljoner kr avsätts i årets budget till åtgärderna.

Klimatklivet och ladda hemma-stödet togs bort när riksdagen i december 2018 röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019. Som argument för att ta bort Klimatklivet angavs den kritik som Riksrevisionsverket, RRV, framför i en utvärdering av åtgärden.
Den övergripande slutsatsen i RRV:s granskning är att Klimatklivet i stora delar har genomförts på ett effektivt sätt men att det inte är ett lika kostnadseffektivt sätt att uppnå Sveriges klimatmål som att exempelvis höja koldioxidskatten, men att det av andra skäl är svårt att genomföra, konstaterar RRV.
RRV:s kritik handlar till väldigt stor del om administrativa frågor och man ser förbättringsmöjligheter vad gäller genomförande, utformning och rapportering av stödet.
Ett problem var den korta uppstartsfasen och att stödsystemet utarbetades parallellt med att handläggningen av den första omgången ansökningar. Här ser RRV en risk att det fattats felaktiga beslut. Dessutom är beräknade utsläppsminskningar och merkostnader för åtgärder inom Klimatklivet inte korrekt beräknade.
RRV bedömer även att Klimatklivet inte är ett kostnadseffektivt styrmedel för att nå det svenska klimatmålet till 2030. Man bedömer att den angivna utsläppsminskningen inte alltid är korrekt definierad, inte alltid genomförs och, om den faktiskt genomförs, att den skulle kunna ha kommit till stånd utan stödet.
RRV bedömer att behovet av snabbladdningsstationer inte går att mäta i utsläppsminskningar utan att stödet i stället bör ges utifrån andra grunder, exempelvis geografisk spridning. Däremot anser RRV att det inte finns någon anledning att stödja HVO-tankstationer utifrån geografisk spridning eftersom HVO går att distribuera via vanliga, redan etablerade tankstationer till en låg kostnad eller genom låginblandning i fossil diesel.
Därför anser RRV att stöd till tank- och laddstationer primärt inte bör ses som ett klimatinvesteringsstöd utan snarare som ett stöd i syfte att bygga upp ett nätverk av stationer.
Nu går alltså regeringen, med stöd av Centerpartiet och Liberalerna, emot riksdagens tidigare beslut och RRV:s kritik och återinför Klimatklivet och ladda hemma-stödet. I budgeten skriver regeringen att ”Klimatklivet är en viktig insats för att minska utsläppen i hela landet och satsningar behövs därför fortsatt. Mot bakgrund av utvärderingar som har genomförts avser regeringen att vidta åtgärder för att utveckla och effektivisera Klimatklivet. Anslaget bör ökas med 750 miljoner kronor.”

Läs mer och anmäl dig till Stora Elbilsdagen 22 maj

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera