Justering av förmånsregler är nu offentliga och ute på remiss

Ett nytt förslag för hur bilförmånen ska räknas ut är ute på remiss. Förslaget syftar till en kostnadsneutralitet mellan kontant lön och förmån i form av bil, och kan i vissa fall innebära en ökning på 34 procent.

Största nyheten i förslaget till justering av bilförmånsberäkning är att lyxbilsbeskattningen tas bort. Idag beskattas bilar vars inköpspris är över 7,5 basbelopp med ytterligare 11 procent (totalt 20 procent över 7,5 basbelopp). För övriga bilar föreslås en justering av den schablonberäkning som används för att fastställa värdet av bilförmån. 

Förslaget innebär att två delkomponenter vid beräkningen – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet – ändras. Syftet med förslaget är att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för innehav av en privatägd bil och att neutralitet uppnås mellan inkomst i form av bilförmån och kontant lön.

Förslaget som skickats ut i en PM avser att gälla registrerade bilar från den 1 juli 2021 och påverkar därför inte befintliga bilar eller bilar uttagna fram till den 30 juni.

Värdet av bilförmån exklusive drivmedel ska för ett kalenderår beräknas till summan av:

 – 29 procent av ett prisbasbelopp,

– ett ränterelaterat belopp (summan av 70 procent av statslåneräntan och 1 procentenhet),

– ett prisrelaterat belopp (som föreslås vara 13% av bilens pris enligt Skatteverkets tabeller), och

 – bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen.

Anställda med befintlig bilförmån när regeländringens träder i kraft påverkas inte av ändringen förrän förmånsbilen byts ut. En bil vars förmånsgrundande pris uppgår till 350 000 kronor (dvs. ungefär genomsnittet för förmånsbilar 2018) har med nuvarande regelverk ett förmånsvärde på cirka 51 500 kronor.

 Förslaget innebär att förmånsvärdet vid detta förmånsgrundande pris ökar till 68 900 kronor, vilket innebär en ökning med ca 34 procent. För den förmånstagare som har 52 procent i marginalskatt innebär detta drygt 9 000 kronor mer i skatt per år eller ca 760 kronor mer per månad

Vill du veta mer om effekterna av förändringarna? 

Den 24 november anordnar vi ett webbinar om effekterna av en ändrad förmånsbeskattning. 

>>> Anmäl dig här <<<