Här är Ynnors remissvar på PM gällande klimatbonusbilar

Tjänstebilsfakta/Ynnor AB har getts möjlighet att till Miljödepartementet inkomma med synpunkter på PM (M2022/00498).

Tjänstebilsfakta är en kunskapsportal för företag med en målgrupp på företag med fler än 25 bilar. Tjänstebilsfakta ägs av Ynnor AB som är specialister på att hjälpa företag och organisationer med frågeställningar kring de fordon som de behöver i sin verksamhet. Vi arbetar med allt från förslag på finansiering av vagnparken, modeller för att beräkna kostnaderna över längre tidsperioder, TCO, till hur företagen ska hantera det egna ansvarstagandet och hållbarhet samt de olika kraven som finns inom tex skatte- och miljölagstiftning.

Vi har samlat våra synpunkter på de förslag som förs fram i promemorian.

Sammanfattning av Tjänstebilsfakta Ynnor synpunkter

Vi tillstyrker sänkningen av Malus gränserna för personbilar. Avseende lättlastbil borde Malus delen vara 50% lägre än för personbilar tills ett nytt bonussystem utformas.

Tillstyrker förslaget att ta bort 35 %-regeln för juridisk person.

Förändring av föreslagna styrmedelförändringarna bör ske vid ett och samma datum tidigast 1 januari 2023.

Reserverar oss mot ett bonustak på lättlastbil

Avstyrker stöd av mindre betydelse Ändring av EU nr 651/2014 till föreslagna EU nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpning 107 och 108

Ändringsförslag Bonussystem ändras så att endast Elbilar och vätgasbilar erhåller bonus

Ändringen av Bonussystem

Tjänstebilsfakta inser att bonusbeloppen måste minskas, vår beräkning av kostnaden med dagens modell visar att kommer det att krävas i storleksordningen 10 miljarder kronor i 2023 års budget för Bonus utbetalningar. Detta är en utveckling från 1,25 miljarder år 2019, Malusen i systemet kommer inte kunna bära denna kostnad. Samtliga år som vi haft Bonus-Malus systemet har regeringen fått skjuta till kapital för att bonus skall kunna betalas ut. Vi vill även belysa att bonusmalus systemet starkt missgynnar lättlastbils populationen genom att få alternativ finns till fossildrift och att förbrukningen av drivmedel är hög som ger orimligt höga vägtrafikskatter. Lättlastbil används främst för körning i verksamheten och där det finns ett behov av transportutrymme. Vi ser gärna att bonusmalus systemet ändras för lättlastbil. Vi väljer nedan att svara på PM utifrån Personbil och lättlastbil

Införande

Normal leveranstid för bilar är cirka 2 månader, med dagens problem (på grund av kriget i Ukraina och den brist på halvledare vi haft ett år nu) är det i nu läget mer normalt med leveranstider på 6 månader eller upptill 12 månader för vissa el och Laddhybrider. Vi ser också att bilhandels backlogg ökar för varje dag. För köparen innebär detta att bilar som i med utgångspunkt om bonus och i gott miljösyfte nu riskerar att förlora bonus, för laddhybrider innebär det ca 20 000 kr per bil. Elbilar klarar sig fram till nu i skrivande stund med leverans under 2022. Ynnors förslag är att förändringen måste minst ha 6 månaders förvarning så kunder kan undvika dessa förluster och att avtal skall hållas.

Ändring av Malusgräns

Ynnor Tjänstebilsfakta tillstyrker sänkningen av Malus gränserna för personbilar.

Avseende lätt lastbil borde Malus delen vara 50% av personbils Malusen tills ett nytt bonussystem utformas eller helt tas bort då det ger marginell styrning till fossilfritt på grund av brist på utbud på den typ av bilar som efterfrågas vid lättlastbil

Reserverar oss bonustak på lättlastbil

Att tillämpa bonustak om 700 000 kr för lättlastbil medför att omställningen till el för lättlastbilar upptill 3500 kg kommer att försvåras förslag är att denna nivå skall höjas till 900 000 kr då dessa bilar har ett betydligt högre inköpspris, speciellt för de med högre totalvikt och där den mesta miljöskada skulle ske.

Skifte av Eu kommissionens förordning från 615/2014 av den 17 juni till 1407/2013 av den 18 december artiklar 107 och 108

Avstyrks ”stöd av mindre betydelse” Ändring av EU nr 651/2014 till föreslagna EU nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpning 107 och 108. Genom för denna ändring kommer bonus till främst gasbilar i praktiken starkt begränsas. Detta genom att bilar som införskaffas med genom leasing betalas bonus ut till leasegivaren. Enligt förslaget med bonusutbetalningar kopplat till EU funktionssätt på ”Stöd av mindre betydelse” Skall Transportstyrelsen kontrollera om mottagaren av stöd fått andra stöd de senaste tre åren till ett högsta belopp om 200 000 euro. Vilket torde vara nyttjat av finansbolagen redan med tidigare tolkning. Vilket skulle medföra att ingen bonus kommer att betalas ut om gasbilen leasas. Om tillämpningen skulle avse även El Vätgas Laddhybrider. Påverkas den positiva utvecklingen av registrad fordon med lågt eller inget CO2 högst avsevärt. Detta pga. att den stor andel av nybilsförsäljningen av dessa fordon är leasade till juridiskperson som mottagare av bonus. Resultat är att företagen som gör sin beräkning utifrån s.k. TCO (hänvisning Tjänstebilsfakta.se Alt (Ynnor ”Företagets bilinnehav”) kommer att få högre innehavskostnader och kommer därför återigen kommer att köpa fossildrivna bilar.

Bonus/system ändras så att endast Elbilar och vätgasbilar erhåller bonus

Ynnor Tjänstebilsfakta föreslår att bonusmalus systemet ändras så att endast el och vätgasbilar erhåller bonus då laddhybrider redan minskar i försäljningsvolym och kommer att vara mindre aktiva med en minskning av bonus/nivån som PM föreslår. Att upprätthålla bonussystemet på den förslagna nivån för laddhybrider leder till ringa nytta för köparen och kostnader för det allmänna och borde avvecklas.

Vi stödjer borttagandet av 35% regeln.

Övriga synpunkter

Ynnor Tjänstebilsfakta ser gärna att teknikneutrala och långsiktiga styrmedel prioriteras för att säkerställa företagens behov av anpassning till fossilfri fordonsflotta. Då kan företagen kan utifrån livscykelkostnader för bilinnehav prioritera utan ryckighet i lagstiftning.

Vi saknar justering i milersättning för körning i tjänst enligt i Inkomstskattelagen 12 kapitel och 5§. Senast justeringen gjordes 2007.

Malmö 220413

Ronny Svensson

VD Ynnor

Ansvarigutgivare Tjänstebilsfakta