Förslag om laddinfrastruktur i byggnader och inspektion av uppvärmningssystem

Regeringen har den 9 januari, lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om krav på laddinfrastruktur i byggnader och krav på inspektion av uppvärmningssystem.

- Det ska vara lätt att använda miljöbil. Fler laddpunkter, både hemma och längs vägarna underlättar för fler elbilar, säger energiminister Anders Ygeman.


I lagrådsremissen föreslås ett tekniskt egenskapskrav i fråga om laddning av elfordon för vissa byggnader. Kravet innebär att det vid ny- och ombyggnation av vissa parkeringsplatser ska förberedas för installation av laddpunkter för elfordon. Bestämmelserna införs i plan- och bygglagen. Vidare föreslås att det införs krav på inspektion av vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem genom ändringar i lagen om energideklarationer och i plan- och bygglagen.


Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om kraven i fråga om laddning av elfordon för vissa byggnader och krav på inspektioner av uppvärmnings- och luftkonditio­neringssystem.
Lagändringarna är en del av det svenska genomförandet av det ändrade direktivet om energiprestanda för byggnader, som trädde ikraft den 9 juli 2018. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2020.

Bakgrund:

Direktivet om byggnaders energiprestanda har reviderats och artikel 8 innehåller nya bestämmelser om elektromobilitet, närmare bestämt krav på att installera ledningsinfrastruktur vid nybyggnad och större renoveringar. Det ställs även krav på installationer av laddningspunkter.

Retroaktivt ställs krav att senast 2025 installera laddningspunkter för befintliga byggnader. Kravet på ledningsinfrastruktur är långtgående, men kravet på laddningspunkter är relativt återhållsamt. Boverket fick i uppdrag att lämna förslag hur svenska byggregler kan kompletteras med krav på laddinfrastruktur för elfordon och föreslår att kravet på laddinfrastruktur införs som ett tekniskt egenskapskrav i plan- och bygglagen (PBL). Artikel 14 och 15 i direktivet om byggnaders energiprestanda innehåller nya bestämmelser med krav på regelbundna inspektioner av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem eller kombinerade rumsuppvärmnings- och ventilationssystem, med en nominell effekt på över 70 kW.

Det finns även krav på att vissa byggnader senast 2025 ska vara utrustade med system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Byggnader med sådana system är undantagna inspektion. Boverket och Energimyndigheten har haft i uppdrag att föreslå hur svenska byggregler kan kompletteras med krav och förslår ändringar i lagen om energideklarationer och i plan- och bygglagen (PBL).

Fredrik Persson - Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman