Dom i kammarrätten Förmånsvärde på fyrhjuling

Ett bolag ( trafikskola ) har påförts förmån av fyrhjuling av skatteverket. Detta har överklagats till förvaltningsrätten och sedan kammarrätten. 

Bakgrund: Bolaget köpte in en fyrhjuling som skulle användas i verksamheten men detta hade ej påbörjats. Avsikten var att sälja utbildningar för terrängkörning.

Enligt bolaget så ska fyrhjulingen ha använts till plogning vid bolagets lokaler. Företagsledaren har använt den för körning på inhägnad terrängbana samt annan testkörning på egen mark. Fordonet är uppställt på lantbruksfastighet där företagsledaren bor. 

Förvaltningsrätten gör bedömningen att företagsledaren haft dispositionsrätt till fyrhjulingen även om den använts till snöröjning. Möjligheten att använda den privat bedöms därför utgöra en förmån för honom. Värderingen av förmånen avgörs som huvudregel av marknadsvärdet.

Det finns inte något principiellt hinder mot förmånsbeskattning för tillgångar som typiskt sett lämpar sig för privat bruk. Företagsledaren har fritt kunnat disponera fyrhjulingen även om det skett i liten omfattning. Det är dispositionsrätten som beskattas och inte det faktiska nyttjandet.  

Skatteverket säger att det åberopade serviceprotokollet med uppgift om körda mil och timmätare visar inte fördelning mellan körtid i verksamheten och privatanvändning. Dispositionsrätten bedöms vara oinskränkt under aktuellt år.

Skatteverket har varit i kontakt med återförsäljare och uthyrare för uppgift om leasingkostnad av fyrhjuling och uppskattat förmånen till 2.000 kr/mån ( 24.000 kr/år ).

Kammarrätten har i sitt beslut bestämt att skatteverket och förvaltningsrätten har gjort rätt bedömning. 

Källa: Kammarrätten i Göteborg 2019-12-17  målnr 2893-2895-19