Kategori Skatter

BNP

Bruttonationalprodukt, värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.

Betänkande

Begreppet betänkande har två betydelser: Ett betänkande kan vara en rapport från något av riksdagens utskott med ett motiverat förslag...

Utskott

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att fatta beslut. För att besluten ska vara noggrant förberedda finns flera olika utskott...

Motion

Riksdagsledamöterna kan lämna förslag till riksdagen genom motioner. Det kan vara en eller flera ledamöter som står bakom en motion....

Budgetpropositionen

Budgetpropositionen är regeringens årliga förslag till statsbudget. I propositionen ingår en plan för statens finansiering och en redovisning av regeringens...

Statslåneränta

Statslåneränta används som utgångspunkt för att t.ex. bestämma vad som är marknadsränta vid ränteförmånliga lån och hur stor bilförmånen blir....

Räntedel

Benämning av en del vid beräkningen av bilförmånen. nybilspriset.Räntan är 75% av statslåneräntan.

Prisdel

Benämning av en del vid beräkningen av bilförmånen. Prisdel 1: 9% av bilförmånsgrundande pris upp till 7,5 prisbasbelopp. Prisdel 2:...

Prisbasbelopp

Kallas också “Basbelopp”. Räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs en gång per år av...