Kategori: Rättsfall


Bil- och drivmedelsförmån för lätta lastbilar

Kammarrätten har fastställt att ett bolag ska betala arbetsgivaravgifter för bilförmån och drivmedelsförmån. Kammarrätten ändrade Förvaltningsrättens dom, som var till bolagets fördel och fastställde därmed Skatteverkets omprövningsbeslut.


Får förmån för försvunnet fordon

En person, som har påförts bilförmån, menar att han inte ska ha bilförmån på grund av att den aktuella bilen under beskattningsåret transporterades till en bilfirma av en bekant. Bilen parkerades vid bilfirman och därefter vet han inte vad som hänt med den.


Trafiklärare beskattas för skolbilar

Medan de heltidsanställda kollegorna går fria, beskattas två deltidsanställda trafiklärare för bilförmån. Körjournal saknas för alla företagets bilar, men Skatteverket hävdar att deras två bilar har körts förhållandevis längre än kollegornas.


Elektriker har tjänsteställe i hemmet

Ett bolag har av Skatteverket påförts arbetsgivaravgifter för utbetalda bilersättningar för tjänsteresor till anställda elektriker. Efter överklagan till högre instans har bolaget fått rätt.


Hälften som överklagar trängselskatten får rätt

Under första halvåret 2013 behandlade Skatteverket 7 000 omprövningsärenden, där den klagande ansåg sig ha drabbats av felaktigt pålagda avgifter för trängselskatt i Göteborg och Stockholm. Mer än hälften – 3 600 ärenden – avgjordes till den klagandes fördel.


JO kritiserar ARN

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är allt för slarvig med sin kommunikation till anmälda företag. Rutinerna är så pass bristfälliga att de bryter mot förvaltningslagen, enligt Justitieombudsmannen, JO.


Slipper bilförmån för resor till motortävlingar

Skatteverket har överklagat en dom i förvaltningsrätten till kammarrätten där en företagsledare fått rätt gentemot skatteverket, som påfört honom skattepliktig intäkt i form av bilförmån. Mannen får rätt även i kammarrätten.