Blandade reaktioner på förslaget till skattelättnader för arbetsresor

IVL strör rosor medan MRF risar förslaget till nya regler för skattereduktion vid resor till och från arbetet. Även ett par ledarredaktioner som kommenterar utredningsförslaget är oense. Nu skickas förslaget ut på remiss.

Remiss på förslaget till nya regler för arbetsresor har skickats ut till 91 instanser. Remisstiden går ut först den 1 november 2019. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Här nedan redogör vi för några reaktioner på förslaget, bland annat från Motorbranschens riksförbund, MRF, och IVL Svenska Miljöinstitutet. Noterbart är att IVL inte är en av de listade remissinstanserna, men det står alla fritt att skicka in sitt svar.

Anders Roth, IVL
Reseavdraget i dess nuvarande form är en miljöskadlig subvention för arbetsresor med bil. Tidigare beräkningar har visat att om reseavdraget togs bort skulle antalet personkilometer med bil minska med 19 procent i Mälardalen och koldioxidutsläppen skulle minska med 16 procent. Det är stora minskningar som skulle märkas påtagligt i trafiken och göra stor miljönytta.
Utredningens förslag är ett bra förslag i rätt riktning. Att göra det transportslagneutralt och avståndsberoende gör att fler kollektivtrafikresenärer och färre bilister kommer kunna få avdrag vilket ger miljövinster. Det är också bra att en nedre gräns för avdrag sätts till tre mil. Det innebär att reseavdraget inte på samma sätt som idag kommer gynna bilpendling i närområdena kring våra storstadsregioner. Ett avståndsberoende reseavdrag innebär också att bilister med elbilar kommer att gynnas då avdragets storlek överstigen milkostnaden, säger Anders Roth.
Nu behöver regeringen skyndsamt lägga fram utredningens förslag till ett konkret lagförslag. Att ta bort miljöskadliga bilsubventioner som reseavdraget är en förutsättning för att nå trafikens klimatmål till 2030.

Charlie Magnusson, MRF
De som drabbas är framför allt de som bor utanför innerstadskärnorna där kollektivtrafiken är sämre och de som har obekväma arbetstider. Företagen får det svårare att rekrytera och för en del kommer det inte att löna sig att jobba överhuvudtaget.
Miljönyttan i förslaget är försumbar om man jämför med de samhällsekonomiska kostnaderna, så det är uppenbart att förslaget handlar om två helt andra saker: att staten ska få ”behålla” mer pengar och att försvåra för de som behöver bilen. Med andra ord – detta är ett helt ideologiskt förslag.
Inte bara den enskildes privatekonomi drabbas om detta förslag genomförs, utan även arbetsmarknaden i stort. För att en del överhuvudtaget ska ha möjlighet ta ett arbete som ligger en bit bort är det helt avgörande att det inte tar för lång tid att pendla. Att ta bort kopplingen till tidsvinst gör att det för många överhuvudtaget inte längre lönar sig att arbeta. Bilen ger en oersättlig möjlighet till individuell mobilitet och goda möjligheter till pendling kompenserar mot våra regleringar av både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.
Att kunna ta bilen till jobbet är därför i praktiken en lösning för många svenskar för att kunna ta ett nytt jobb och ändå kunna bo kvar. Försämrade reseavdrag för bil kan få mycket stora konsekvenser för arbetsmarknaden – något denna utredning inte verkar finna vara av intresse.
Istället för att försämra reseavdraget borde systemet göras enklare och fördelaktigare för att stimulera matchningen på arbetsmarknaden och göra det enklare att få privatekonomin att gå ihop även om man bor på landsbygden. Dagens nivå på 18,50 kr per mil har inte ändrats på över tio år och är långt under vad det kostar att ha en modern, säker och miljöanpassad bil. Därför borde detta förslag begravas långt ner i en byrålåda och aldrig genomföras.

Expressens ledarredaktion
För att skydda landsbygdsbor föreslår reseavdragskommittén generösare regler i områden med dålig kollektivtrafik. Att avdraget görs om till en skattereduktion innebär dessutom att det blir lika mycket värt i kronor för låg- och högavlönade.
För Moderaterna - som tidigare har varit skeptiskt till ändrade reseavdrag - kan det vara värt att notera att skattefusket väntas minska kraftigt, i dag uppgår det till över 1,7 miljarder kronor. Att bekämpa bidragsfusk är ju annars en moderat paradgren och räknar man bort det minskade fusket är effekten av förändringarna på statsbudgeten i det närmaste neutral.
Det betyder knappast att det kommer att gå politiskt smärtfritt att förändra reseavdragen. Gula Västarna och Bensinupproret har visat att det är minerad mark att förändra villkoren för bilister. Att 150 000 personer väntas bli av med reseavdraget gör frågan än mer eldfängd. Motståndare till förslaget kan dock inte med bibehållen trovärdighet hävda att det är för låginkomsttagare på landsbygden de kämpar.
Det märkliga är inte att reseavdraget nu är på väg att förändras. Det är att det inte har skett tidigare.

Ester Hedin, Svenska Nyhetsbyrån
Förslaget innebär en ändring av avdragets syfte och en snedvridning av vilka som får ta del av det. Det verkar som att den ursprungliga tanken med att ha ett reseavdrag, matchningen på arbetsmarknaden, prioriteras ned. Istället blir avdraget ytterligare ett verktyg för att straffa hårt arbete och dem som är beroende av bilen.
Kommittén beräknar att 150 000-200 000 färre kommer att kunna ta del av resereduktionen. Det nämns inte vilka dessa är, däremot fastställs att fler som har tillgång till kollektivtrafik kommer att få ta del av reduktionen. Alltså kommer de som är beroende av bil att i mindre utsträckning få ta del av den.

Skriv ut
FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Lämna ett svar