Basbeloppet höjs 800 kr nästa år

Prisbasbeloppet för 2020 höjs med 800 kr och blir 47 300 kronor år 2020. Basbeloppet används bland annat vid beräkning av värdet av bilförmån.

Regeringen har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex beräkna prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2020 har beräknats till 47 300 kronor, efter avrundning till närmaste hundratal kronor. Det är en höjning med 800 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2019.
SCB har beräknat det förhöjda prisbasbeloppet, som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng, till 48 300 kr för 2020. Det är en höjning med 900 kronor jämfört med 2019.
Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen.