Arbetsresor med bil

De flesta måste ha minst fem km till arbetet och göra en tidsvinst på två timmar per dag för att få avdrag för bilresor till och från arbetet. Men undantagen är många. Bland annat för de som använder bilen mycket i tjänst, saknar allmänna transportmedel, är gamla, sjuka eller har någon funktionsnedsättning.

Avdrag för arbetsresor med egen bil får göras för de dagar som bilen används i tjänsten, om bilen används mellan 60 och 160 dagar under året. Om bilen används i tjänsten minst 160 dagar under året, får man göra avdrag för alla arbetsdagar under året.
För att bilen ska anses ha använts i tjänsten måste tjänstekörningen vara minst 300 mil per år. Här ingår såväl egna tjänsteresor som eventuella resor som kollegor gjort med bilen.
Det räcker inte att den anställde hävdar att arbetsgivaren kräver att bilen ska vara tillgänglig, utan den ska faktiskt ha använts regelmässigt i tjänsten för att avdrag för arbetsresor ska medges.
Om den anställde inte arbetat hela året på grund av exempelvis sjukdom, militärtjänst eller utlandsresa, kan det innebära att man minskar antalet dagar i motsvarande mån. Sak samma gäller om anställningen varat endast en del av året. Vid exempelvis tre månaders anställning ska bilen ha använts minst 40 dagar i tjänsten och tjänstekörningen uppgå till minst 75 mil för att avdrag ska medges för samtliga arbetsdagar.
Avdrag för resor till och från arbetsplatsen med egen bil medges med 18,50 kr per körd mil. En person som p.g.a. ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning måste använda bil för arbetsresorna får dock avdrag med de verkliga kostnaderna om det är fördelaktigare.
Avdrag för parkeringskostnader vid arbetsplatsen är en privat levnadskostnad som inte är avdragsgill. Avdrag för parkeringskostnader medges dock om den anställde regelmässigt använder sin bil i tjänsten.
Man får göra avdrag för resor med egen bil för alla sina arbetsresor om tidsvinsten uppgår till mer än två timmar per dag under minst 160 dagar under beskattningsåret. Jämförelse görs mellan att använda egen bil i stället för allmänna transportmedel. Avdrag medges även de dagar som den faktiska tidsvinsten inte överstiger två timmar. Det kan uppstå vid exempelvis byte av arbetsplats eller bostad eller ändrade tidtabeller för kollektivtrafiken.