”Alla” väntar på Regeringens beslut om höjd milersättning.

Den 9: nde juni beslutade Riksdagen att säga ja till Regeringens förslag om ett nytt och enklare system för Arbetsresor. I debatten kring detta så aviserade Regeringen en höjning av den skattefria ersättningen för körning i tjänst. Regeringen föreslog då att den nya nivån skulle bli 25 kr för körning med egen bil i tjänst och 12 kr för förmånsbilar som drivs med bensin och diesel samt 6 kr för Elbilar. Det sista gällande elbilar var många kritiska till i de remissvar som kom in under augusti.

Sedan dess har vi inte hört något från regeringen trots att Riksdagen i sitt beslut även gjorde gällande att man ville se en proposition från regeringen och att den i så fall skulle bifallas av riksdagen.

Se beslut nedan.

Beslut

Ja till skattelättnader och enklare regler för arbetsresor (SkU29)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett nytt och enklare system för skattelättnad för arbetsresor. Förslaget innebär att det nuvarande reseavdraget avskaffas. I stället kommer det att införas skattelättnader som är baserade på avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen. Storleken på dessa lättnader kommer att vara olika beroende på var i landet boende och arbete ligger. Generellt kommer högre krav för skattereduktion att gälla i storstadsområdena.

Skattelättnaderna ska även vara oberoende av vilket färdmedel som används. Bakgrunden till förslagen är att det nuvarande reseavdraget anses gynna arbetsresor med bil framför kollektivtrafik. De nya reglerna ska förenkla systemet, förväntas omfatta fler personer, och är bättre för miljön.

Riksdagen riktade också tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om att återkomma med förslag om

  • en höjning av den övre avståndsgränsen för arbetsresor
  • höjd kilometersats
  • höjd milersättning för resor i tjänsten.

De nya reglerna ska börja gälla från 1 januari 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på kommittémotion 2021/22:4719 yrkande 1. Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om höjd övre avståndsgräns för arbetsresor och tillkännager detta för regeringen. Delvis bifall till kommittémotion 2021/22:4706 yrkande 1, kommittémotion 2021/22:4717 yrkande 1, kommittémotion 2021/22:4718 yrkande 1 och kommittémotion 2021/22:4728 yrkande 1. Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om höjd kilometersats och tillkännager detta för regeringen. Delvis bifall till kommittémotion 2021/22:4706 yrkande 2 och kommittémotion 2021/22:4717 yrkande 2. Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om höjd milersättning och tillkännager detta för regeringen. Bifall till kommittémotion 2021/22:4719 yrkande 2 och delvis bifall till kommittémotion 2021/22:4728 yrkande 2 i denna del. Avslag på övriga kommittémotioner 2021/22:4717 yrkande 3, 2021/22:4718 yrkande 2 och 2021/22:4728 yrkandena 2 i denna del och yrkande 3.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.